Home > Arikel Islam > Keistimewaan Surat Al-Fatihah

Keistimewaan Surat Al-Fatihah


Kitab Suci Al-Qur’an adalah kesimpulan dari semua Kitab-Kitab Suci yang pernah diturunkan Allah Kepada Nabi-Nabi dan Rosul-Rosul sebelum Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur’an terdiri dari atas 114 Surah, terbagi ke dalam 6236 ayat, seluruh ayat tersebut disimpulkan dalam satu surah yang pendek dan terdiri dari 7 ayat saja, yaitu Surah Al-Fatihah. Oleh sebab itulah Surat ini dinamai oleh Allah SWT Surah Al-Fatihah (pembuka), atau UMMUL KITAB (Induk Kitab). Dan itu pulalah sebabnya kenapa surah ini dibaca di setiap raka’at sholat, baik sholat wajib ataupun sholat-sholat sunnah lainnya, dan tidak sah sholatnya jika surat yang satu ini tidak dibaca.

Adapn Keistimewaan Surah Al-Fatihah Menurut beberapa Hadits adalah sebagai berikut:

1. PALING BESAR (A’ZHAM)

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal r.a. bahwa Abu Said Al-Ma’alli r.a. berkata:

“Aku sedang dalam shalat, lalu dipanggil oleh Rosulullah SAW, maka aku tak dapat menyahut. sesudah aku selesai sholat, aku datangi beliau, Rosulullah berkata: Kenapa engkau tidak segera mendatangiku? aku menjawab: karena aku sedang sholatya Rosulullah. Berkata Rosulullah: Bukankah Allah sudah berfirman: Hai orang-orang yang beriman, sahutilah semua seruan Allah dan Rosul-Nya bila menyeru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu, Kemudian beliau berkata: Aku akan mengajarkan kepadamu sebesar-besar surah di dalam Al-Qur’an sebelum engkau keluar dari mesjid ini. Ketika Rosulullah akan keluar dari mesjid, beliau memegang tanganku, lalu aku berkata: Ya Rosulullah, engkau mengatakan akan mengajarkan kepadaku sebesar-besarnya surah dalam Al-Qur’an. Berkata Rosulullah: Ya, ialah Al-hamdulillahi Rabbil ‘alamiin (dan seterusnya), ialah 7 ayat yang berulang-ulang, dan itulah Al-Qur’an Al-‘Azhim yang telah disampaikan kepadaku.”

2. TIDAK PERNAH DI TURUNKAN DALAM KITAB LAINNYA

Dari Imam Malik bahwa Rosulullah SAW memanggil Ubay bin Ka’ab ketika dia dalam bershalat di dalam mesjid. Sesudah selesai sholat, Ubay mendatangi Rosulullah, lalu Rosulullah memegang tangan Ubay, lalu bersama-sama keluar dari mesjid dan berkata: Aku ingin engkau jangan keluar dari mesjid ini sebelum mengetahui satu surah yang tak pernah diturunkan dalam Inzil, Taurat yang dapat menyamainya. Berkata Ubay: lalu aku perlambat jalanku, lalu berkata kepada Rosulullah: Surah apakah yang Engkau janjikan tadi itu Ya Rosulullah? Lalu Rosulullah Membaca. “Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin” dan seterusnya.  Dia berkata: inilah surah itu yaitu 7 ayat yang berulang ulang dan dialah Al-Qur’an Al-Azhim yang telah disampaikan kepadaku”

3.  HANYA KEPADA ROSULULLAH SAW DITURUNKAN

HADITS diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan Muslim:

“Pada suatu hari Rosulullah SAW dduk bersama Jibril, tiba-tiba Rosulullah mendengar suatu bunyi dari atas, lalu Jibril menoleh ke atas, kemudian berkata: “Itu sebuah pintu sudah terbuka sebelum ini”. dari pintu itu turun satu malaikat, yang langstung menuju kepada Rasulullah, dan berkata: “Bergembiralah engkau (Muhammad) mendapat dua cabaya. yang aku bawakan ini, yang tak pernah kedua cahaya ini diberikan kepada Nabi yang mana pun sebelum engkau, kedua cabaya itu ialab Fatibatul-Kitab dan beberapa ayat di akhir Surab al-Bagarab, setiap huruf engkau baca dari keduanya pasti engkau mendapatkannya.

4.  LANGSUNG MENDAPAT JAWABAN DARI ALLAH

Siapa yang membaca Surah al-Fatihah, setiap ayat yang dibaca itu langsung dijawab oleh Allah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a., katanya:

“Kami berada di belakang imim (bershalat) maka berkatalah Imam itu kepadaku: “Bacalah al- Fatibab dalam hatimu, karma aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. mengatakan:  Telab berkata Allah Azza-wa jalla: Aku bagi shalat (di sini maksudnva ialab al-Fatibah) antaraKu dan hambaKu menjadi dua bagian (Maksudn.ya: seperdua lagi untuk hambaKu), dan lagi hambaKu apa yang mereka minla. Apabila hambaKu itu berkata: “Alhamdulillahi Robbil ‘alamin“, Allahmenjawab: ”Hambaku memujiku”, dan hambaKu menyanjungKu. Dan apanila hambaku berkata: “Maaliki Yawmiddiin”, Allab menjauyab: hambaKu memuliakanKu”, dan apabila bambaKu berkata “iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in”, Allab menjawab: ini seperdua untukKu dan seperdua miltik bambaKu, bagi hanbaKu, apa yang ia minta, dan apabila hambaKu berkata: “Ihdinash sbiraathal musiaatqiin, shiaathal ladzina anamta ‘alaihim, gbairil maghduubi alaihin waladbdbaaliin”, Allah menjawab: “ini semua untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta.

5.  AMAN DARI SEGALA BAHAYA

Dari Annas berkata: “bersabda Rosulullah SAW: Bila Engkau baca Al-Fatihah  dan Qul Huwallohu Ahad maka amanlah engkau dari segala sesuatu, kecuali dari maut”

6. SEBAGI OBAT (MANTERA)

“Pada suatu hari kamibersama-sama dalam perjalanan bermalam di suatu dusun. Datang pada kami seorang budak peremptan dan berkata: “Sesungguhnya kepala desa ini sakit dan tak seorangpun di antara kami yang dapat mengobatinya, adakah di antara tuan-tuan yang dapat mengobatinya?” Salab seorang dari rombongan kami berdiri dan mengikuti budak tadi. Kami tidak mengira yang ia dapat menjadi dukun. Si sakit itu lalu dimantrainya dan sembuh. Kepadanya diberi hadiah 3O ekoi kambing dan kepada kami Disuguhkan susu. Ketika ia kembali kami bertanya: “Apakah engkau membolebkan mantera, dan apakab engkau tukang mantera? “Ia menjawab: “Tidak. Saya bukan tkang matera, tetapi kami hanya membacakan Ummul-Kitab (al-Fatihah). Kami katakan: “Keiadian ini jangan dikabarkan kepada Siapa pun, sebelun kita tanyakan kepada Rasidullab s.a.w. lebih dahulu..”Sesudah kami sampai di kota Madinah, kami datangi Rasulullah s.a.w., dan kami cerilakan kejadian itu. Rosulullah lalu berkata: “Siapa tahu bahwa surah ini (Al‑Fatihah) adalah mantera (obat) bagilah hadiah itu dan Berikan saya sebagian darinya.”

Advertisements
  1. March 5, 2013 at 3:49 pm

    Ya allah jadikanlah kami anak yg saleh….

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: